Stavebný dozor v odbore pozemné stavby (výstavba rodinných domov)

Kto je stavebný dozor:

 • fyzická osoba vykonávajúca dozornú, resp. kontrolnú činnosť pri uskutočňovaní stavieb
 • odborne spôsobilá osoba, ktorá musí mať oprávnenie na výkon tejto činnosti podľa osobitných predpisov a je zapísaná v registri odborne spôsobilých osôb
 

Prečo si zaplatiť stavebný dozor:

 • lebo jednoznačne prispieva k zvyšovaniu kvality a hospodárnosti stavebnej činnosti
 • lebo je lacnejšie zaplatiť odborníka, ktorý nám ustriehne peniaze, ako vynakladať veľké peniaze na zbytočne predraženú a zdĺhavú realizáciu
 • lebo aj keď niektoré stavebné realizačné firmy ponúkajú svoj stavebný dozor, je lepšie zaistiť si nezávislý stavebný dozor, ktorý s dodávateľskou firmou nemá nič spoločné a stojí na vašej strane
 • lebo aj keď si za stavebný dozor síce priplatíme, táto investícia istotne nebude zbytočná

Povinnosti stavebného dozoru:

 • stavebný dozor sleduje spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia
 • zodpovedá za zabezpečenie súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby
 • zodpovedá  za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu
 • spoluzodpovedá za dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • má vplyv a dosah na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil, sleduje, či pri realizácii nie je ohrozená BOZP
 • pred začatím stavebných prác sa stavebný dozor oboznámi s podkladmi, na ktorých základe sa pripravuje realizácia stavby (s projektom, obsahom zmlúv a obsahom stavebného povolenia), zabezpečí zápis do stavebného denníka o prevzatí staveniska, kontrolne zameria terén pred začatím prác, stará sa o systematické doplňovanie dokumentácie (podľa ktorej sa stavba realizuje)
 • vykonáva priebežnú kontrolu (kontrolu tých častí diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými)
 • preberá práce a kontroluje odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní.
 • sleduje, či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác
 • kontroluje postup prác podľa časového plánu stavby, dbá o riadne uskladnenie materiálov, strojov a zariadení na stavenisku
 • schvaľuje začatia realizácie rozličných prác na stavbe
 • v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a podmienok stavebného povolenia môže stavebný dozor realizáciu stavebných prác aj zastaviť
 • zastupuje investora tak, aby celkové náklady stavby neprekročili schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa parametre stavby
 • kontroluje vecnú a cenovú správnosť oceňovaných podkladov a platobných dokladov a ich súlad s podmienkami zmlúv
 • súčasťou výkonu stavebného dozoru je kontrola vedenia stavebného denníka
 • stavebný dozor musí pripraviť podklady na odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby
 • zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní  a dozerá na odstránenie kolaudačných chýb
 • pre stavebníka zabezpečí vydanie kolaudačného rozhodnutia